Tietosuojaseloste

Yleistä

Storeys Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Keräämämme tiedot ovat pääasiassa käyttäjän itse antamia tietoja tai verkkopalvelumme käytöstä havaittuja tietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Storeys Oy
Voimalantie 16B
01620 Vantaa
Y-tunnus: 2849894-7
Puhelin: +358 44 237 5764

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Esa Teräväinen
c/o Storeys Oy
asiakaspalvelu@storeys.fi

3. Rekisterin nimi

Storeys Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää yhteyshenkilöistä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Osoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Storeys Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Storeys Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen yhteyden avulla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio on päättänyt kohdemaan tietosuojan riittävyydestä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Storeys Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

10. Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin pyytämällä tietojensa tarkastamista omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.

11. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle tämän selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn on oikeus kieltää rekisterinpitäjältä tietojensa luovuttaminen ja käsittely markkinointia ja suoramainontaa varten.